Śmieci po nowemu

Nowe zasady gospodarowania odpadami

Informacja

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011 roku.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym przejmie pełną odpowiedzialność
za odpady i system ich zagospodarowania.

W nowym systemie gmina wprowadzi nowe zasady odbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpadów.

Najważniejszym elementem tego systemu będzie opłata za gospodarowanie
odpadami, którą w drodze uchwały ustali Rada Miejska a właściciel nieruchomości
wniesie do budżetu gminy.

Ponadto, między innymi Rada Miejska uchwali metodę obliczania opłaty oraz termin,
tryb i częstotliwość jej poboru.

Opłata za zbieranie odpadów w sposób selektywny będzie niższa, więc Drogi
Mieszkańcu opłaca się segregować odpady.

Na podstawie uchwalonego nowego Planu Gospodarki Odpadami powstanie nowy
regulamin utrzymania czystości i porządku w naszej gminie. To właśnie gmina
w drodze przetargu wyłoni podmiot odbierający odpady oraz będzie sprawować
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem nowego systemu. Należy jednak
pamiętać, że do czasu przejęcia obowiązków przez gminę, mieszkańcy nadal muszą
posiadać umowy na wywóz odpadów.

Wszelkie informacje na temat prac związanych z wprowadzeniem nowego systemu
znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej. Gorąco zachęcam do
zapoznawania się z tymi materiałami.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Wiesław Janiszewski

Dofinansowanie