Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

WYKAZ  PRZEDSIĘBIORCÓW  POSIADAJĄCYCH  WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (kliknij aby otworzyć)

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,numer
identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada, numer
identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, określenie rodzaju
odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, określonej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści

Oświadczenie, o którym mowa wyżej powinno zawierać także:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 2. Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Burmistrz dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań (zgodnie z art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):

 1. Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
 2. Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 3. Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 4. Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowotransportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w związku z art. 9e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązany do:

 1. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
 2. Przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
 3. Sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą (art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości ( t.j. Dz. U. z 20012 r, poz. 391).

Opłata skarbowa:

50 zł – za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

25 zł – za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

17 zł – za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny nr konta:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z s. w Knurowie O/Czerwionka-Leszczyny
21 8454 1095 2003 0000 0374 0047


Uwaga:

 1. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897 z późn. zm.).
 2. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 (art. 14 ust. 2 powołanej wyżej ustawy).

Załączniki:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Dofinansowanie