Podmiot odbierający odpady komunalne, poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę

Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 9 lit. a-c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) zamieszczamy poniżej następujące informacje:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – PreZero Recycling Południe Sp. z o.o ul. Szybowa 44       44-193 Knurów

 

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne         od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  • 20 03 01 – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Szybowa 44 44-193 Knurów,
  • 20 02 01 – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Szybowa 44 44-193 Knurów,
  • Best_Eko Sp. zo.o. ul. Rycerska 101 44-251 Rybnik
  • 19 12 12  -  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ul. Szybowa 44 44-193  Knurów
Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

za 2019 rok

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych papieru metali, tworzyw sztucznych i szkła

za 2019 rok

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

za 2019 rok

 

Osiągnięty

Dopuszczalny

Osiągnięty

Wymagany

Osiągnięty

Wymagany

1,07 %

40 %

34  %

.

40 %

100 %

60 %

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r. (kliknij aby otworzyć)

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 r. (kliknij aby otworzyć)

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 r. (kliknij aby otworzyć)

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.(kliknij aby otworzyć)

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r. (kliknij aby otworzyć)

Informacje za 2013 r. (kliknij aby otworzyć)

Informacje za  2012 r.

 

 

Dofinansowanie