Opłaty

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/199/20 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty od 1 maja 2020 r. zmianie ulegają:

ryczałtowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • 169,00 zł rocznie - jeżeli odpady są zbierane i odbierane  w sposób selektywny,
 • 480,00  zł rocznie - jeżeli odpady nie są zbierane  w sposób selektywny,
stawka opłaty za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości:
 • pojemność 120 l – 5,90 zł,
 • pojemność 240 l – 11,80 zł,
 • pojemność 1100 l – 54,10 zł,
 • pojemność 4 m³ – 196,73 zł,
 • pojemność 5 m³ – 245,91 zł,
 • pojemność 7 m³ – 344,27 zł,
 • pojemność 9 m³ – 442,64 zł,

w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane  w sposób selektywny  ustala  się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o:

 • pojemności 120 l – 23,60 zł,
 • pojemności 240 l – 47,20 zł,
 • pojemności 1100 l – 216,40 zł,
 • pojemności 4 m³ – 786,92 zł,
 • pojemności 5 m³ – 983,64 zł,
 • pojemności 7 m³ – 1 377,08 zł,
 • pojemności 9 m³ – 1 770,56 zł.

stawka opłaty za worek o pojemności 120 l dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które zbierane są w sposób selektywny  w wysokości 16,00 zł

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych pozostają bez zmian.


Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od X 2019 r.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od I 2017

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami od X 2015

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2015

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2014

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami 2013


Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. I kwartał do 15. kwietnia,

 2. II kwartał do 15. lipca,

 3. III kwartał do 15. października,

 4. IV kwartał do 15. stycznia

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunlanymi wpłacamy 

na indywidualny rachunek bankowy 

Tytuł wpłaty " Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

Informacje ogólne

Nowy system gospodarowania odpadami wchodzi w życie 01 lipca 2013 roku
w związku z powyższym gmina zobowiązana została do wyboru metody i stawki
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Analizując metody wyboru stawki wskazanej w ustawie tzn. zużycie wody,
powierzchnię lokalu, liczbę osób czy gospodarstwo domowe można stwierdzić,
że żaden ze zdefiniowanych przez ustawodawcę wariantów nie jest pozbawiony
wad i każdy z nich łączy się z pewnym ryzykiem. Gmina wybierając metodę
naliczania stawki opłaty uzależnionej od liczby osób zamieszkujących
nieruchomość stwierdza ścisłe powiązanie pomiędzy stawką opłaty, a liczbą
mieszkańców . Decydujące znaczenie w tym zakresie ma bowiem przebywanie ,
bytowanie osób na nieruchomości ponieważ taki stan powoduje, że na nieruchomości
powstają odpady. Ustalając wysokość stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę m.in. liczbę mieszkańców
zamieszkujących gminę i miasto, ilość wytworzonych odpadów, koszty
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. koszty odbioru, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest
podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Właściciel
sam zwymiaruje sobie jej wysokość przeliczając liczbę zamieszkałych osób razy
stawkę opłaty.

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina będzie odbierała:
zmieszane odpady komunalne, szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę, metale,
opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, odpady niebezpieczne
pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, odpady budowlane i rozbiórkowe
zebrane w sposób selektywny – pochodzący z drobnych prac, wykonywanych
we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru
budowy lub wykonania robót. Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych gmina
będzie odbierała: zmieszane odpady komunalne, szkło, tworzywa sztuczne, papier
i tekturę, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne,
W ramach tej opłaty właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną zaopatrzeni
w worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Opłata za gospodarowanie
odpadów komunalnych stanowi dochód gminy i musi zostać wykorzystana
jedynie na działania związane z właściwą gospodarką odpadami,
a w szczególności na pokrycie kosztów działania całego systemu. Opłata
za gospodarowanie odpadami jest świadczeniem o charakterze publicznoprawnym,
ma charakter daniny publicznej i w związku z powyższym pobierane opłaty nie
będą opodatkowane podatkiem Vat.

 

Dofinansowanie