Obowiązki mieszkańców w nowym systemie gospodarowania odpadami

 1. Każde gospodarstwo domowe ma obowiązek segregowania odpadów , które wytwarza.
  Segregowanie odpadów przynosi korzyści zarówno ekonomiczne – niższa opłata, jak
  i ekologiczne - ochrona środowiska.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 • zaopatrzenia nieruchomości w odpowiednią ilość oraz rodzaj pojemników służących do zbierania odpadów oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 • dbania o nieprzepełnianie pojemników do zbierania odpadów komunalnych,
 • w dniu zbiórki odpadów wystawienia pojemników przed posesję w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, a w szczególności dla użytkowników ruchu drogowego,
 • przeprowadzania dezynfekcji pojemników nie rzadziej niż dwa razy do roku,
 • pozbywania się odpadów niebezpiecznych w miejscach do tego przeznaczonych,
 • wypowiedzenia dotychczasowych umów na odbieranie odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca,
 • złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do 15-go kwietnia 2013 r.
 • od lipca 2013 r. wnoszenia obowiązkowej opłaty ustalonej w drodze uchwały do gminy.

 

Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, powinny spełniać wymagania Polskich Norm

Do potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej (osiedla,bloki)
stosuje się pojemniki co najmniej 1100 l w następującej kolorystyce:

 • żółty z napisem “PLASTIK” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
 • zielony z napisem “SZKŁO” z przeznaczeniem na szkło białe i  kolorowe,
 • niebieski z napisem “PAPIER I TEKTURA” z przeznaczeniem na papier i tekturę,
 • czarny lub brązowy z napisem “BIOODPADY” z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym zanieczyszczone odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

Do potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej stosuje się
pojemniki o pojemności 110 l, jak również dopuszcza się stosowanie przeźroczystych
pojemników wykonanych z folii polietylenowych (worki) o pojemności nie mniejszej niż 110 l w kolorystyce jak powyżej.

W ramach uiszczanej opłaty właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
otrzymają worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
Drogi Mieszkańcu pamiętaj, że obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych
odpadów ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli
nieruchomości.

Odpadów niebezpiecznych pozbywamy się poprzez nieodpłatne dostarczanie ich do:

 1. Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w dzielnicy Leszczyny przy ul.Polnej 6.

Przeterminowane leki dostarczamy we własnym zakresie do:

 1. Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub

do następujących aptek:

 • Apteka "DUOS"

Duos Pharm Sp. z o.o. Sp. K.

ul. 3 Maja 23

44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel. 32 4314 360

 • Apteka Melisa H.J.A Buchalik Sp. J

ul. Morcinka 6

44-238 Czerwionka-Leszczyny

tel. 32 4311502

 • Apteka "DUOS"

Duos Pharm Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Ksiedza Pojdy 35 B

44-238 Czerwionka-Leszczyny

tel. 32 4271290

 • Apteka RUDFARM Sp. z o.o.

ul. 3 Maja 12

44-230 Czerwionka-Leszczyny

tel. 32 7782993

 Odpady budowlane i rozbiórkowe (poremontowe) dostarczamy we własnym zakresie do: 

 1. Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostarczamy do:

 1. Wyznaczonych punktów na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - wykaz punktów w osobnym załączniku,
 2. Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe  odbierane będą od właścicieli nieruchomości zgodnie
z harmonogramem sporządzonym przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu.
W przypadku konieczności pozbycia się odpadów w terminie innym niż ujęty
w harmonogramie wywozu, właściciel nieruchomości dostarcza je do:

 1. Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Dofinansowanie