Obowiązki gminy

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 1 lipca 2011 r. nowe regulacje prawne wprowadzają zmiany w istniejącym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować w naszej gminie od 1 lipca 2013r., oznacza to, że gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Obowiązki gminy:
Gmina zobowiązana jest do podjęcia w terminie do 31 grudnia następujących uchwał w sprawie:

 1. ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta,
 2. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 4. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
 6. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta.
 • gmina w drodze przetargu wyłoni przedsiębiorcę, który odbierze zmieszane i selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, i który za swoje usługi będzie wynagradzany z budżetu gminy,
 • gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • gmina dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • gmina przedstawia Marszałkowi Województwa sprawozdanie z wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • gmina utworzy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w dzielnicy Leszczyny przy ul. Polnej 6.
 • gmina obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych ) na swoim terenie systemem gospodarowania odpadami.

Włączenie nieruchomości niezamieszkałych do systemu gminnego ma na celu osiągnięcie zadawalającego poziomu szczelności tego systemu, będzie również sprzyjać wytworzeniu większego strumienia odpadów co spowoduje podniesienie efektywności funkcjonowania regionalnych instalacji. Przejęcie przez gminę całego strumienia odpadów (nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe ) ma również większy wpływ na efektywność selektywnej zbiórki
odpadów.

Ważna zmiana w nowym systemie gospodarowania odpadami dotyczy wyznaczenia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 i 29 maja
2012 roku.

Osiągnięcie wymaganego limitu składowania odpadów biodegradowalnych przez gminy województwa śląskiego jest zagrożone. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie dla gmin dotkliwymi karami finansowymi wpłacanymi do budżetu państwa, stosownie do kar finansowych jakie grożą Polsce ze strony Komisji Europejskiej w przypadku niedotrzymania tych limitów przez nasz kraj.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

Rok
2012
16 lipca 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. (%)
75
50
50
50
45
45
40
40
35

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)
Papier,
metal,
tworzywa
sztuczne,
szkło 
2012r.  2013r.  2014r.  2015r.  2016r.  2017r.  2018r.  2019r.  2020r. 
 10 12 14 16  18   20 30  40  50 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

Inne niż
niebezpieczne
odpady
budowlane
i rozbiórkowe

2012r.  2013r.  2014r.  2015r.  2016r.  2017r.  2018r.  2019r.  2020r. 
 30 36 38 40  42  45 50  60  70 

 

 

Dofinansowanie