Punkt Zbiórki PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w dzielnicy Leszczyny przy ul. Polnej 6  tel. 32 4277543  w 21. Prowadzony jest przez jednostkę budżetową tj. Zarząd Dróg i Służby Komunalne

Punkt  czynny jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00

Rodzaje odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)


 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony wyłącznie z samochodów osobowych
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych                       w gospodarstwie domowym (igły, strzykawki itp.)
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych.

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Dofinansowanie