Akty prawne

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm) www.isap.sejm.gov.pl

Zarządzenie nr 447/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 01.10.2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

     
 1. Nr Uchwały

   

   

  XXIX/326/21


   

   

   XXIX/325/21

  Data uchwalenia

   

   z dnia 29 stycznia 2021 r.

   

   

   

   z dnia 29 stycznia 2021 r.

  w sprawie


  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty


  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

   

  XXIX/324/21

   

  z dnia 29 stycznia 2021 r.

   w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


  XXVI/302/20 

  z dnia 11 grudnia 2020 r.
   w sprawie określenia górnych stawekopłat ponoszonychprzez właścicieli nieruchomośc, którzy pozbywają się z terenunieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

  XXII/239/20

   

   
  z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
      

  XXII/238/20

   

  z dnia 31 lipca

  2020 r. 

   

  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 26 października 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

  XIX/204/20  z dnia 24 kwietnia 2020 r.
  w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkałnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  XIX/205/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
   XV/201/15 z dnia 17 grudnia  2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  XXV/304/12

  z dnia 26 października 2012 r.

  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  XXV/302/12

  z dnia 26 października 2012 r.

  w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Dofinansowanie